OFS Kolín s lítostí oznamuje, že dne 3.10.2021 zemřel ve věku 57 let pan Milan Holý.

Vážení členové FAČR, v návaznosti na změny mimořádných opatření MZČR opět přinášíme aktualizaci souboru pravidel pro konání amatérských soutěží.

 
Nově došlo k výraznému rozvolnění, kdy od 1. 10. 2021 nemají přímí aktéři utkání (hráči a realizační tým), kteří jsou součástí neměnného kolektivu, povinnost prokazovat svou bezinfekčnost. Tato povinnost naopak nadále platí pro rozhodčí a případně další delegované osoby, stejně jako pro diváky.
 
Upravená pravidla opět naleznete v příloze tohoto sdělení.
 
 
Hygienicko-epidemiologická opatření pro konání amatérských soutěží ver účinná od 1. 10. 2021 (553 kB)
 

Vzhledem k velkému nedostatku rozhodčích nebudou o víkendu 2-3.10.2021 obsazena tato utkání:

Hygienicko-protiepidemická opatření pro konání amatérských soutěží

 V rámci všech amatérských soutěží a utkání MOL Cupu se stanovují následující povinnosti vycházející z aktuálně platných mimořádných opatření MZČR:

1. Přítomnost sportovců, rozhodčích a členů realizačního týmu (tj. osob přímo se účastnících utkání) je povolena za následujících podmínek:

a) evidenci osob přímo se účastnících utkání pro potřeby epidemiologického šetření orgánů ochrany veřejného zdraví nahrazuje evidence v IS FAČR a zápis o utkání; každé družstvo je povinno pro tyto potřeby nahlásit rozhodčímu jednu kontaktní osobu (vedoucího družstva, případně trenéra) a uvést její telefonní číslo pro případné epidemiologické šetření;

b) utkání se mohou účastnit pouze osoby, které nevykazují příznaky onemocnění covid-19 a zároveň splňují (s výjimkou dětí do dovršení 6 let věku) podmínky bezinfekčnosti (viz bod 3.), jejichž splnění je povinen před začátkem utkání jako osoba pověřená organizátorem utkání zkontrolovat:

i. vedoucí družstva, který zkontroluje všechny příslušníky svého družstva přímo se účastnící utkání, a jejich bezinfekčnost před zahájením utkání potvrdí rozhodčímu, a dále

ii. rozhodčí, který zkontroluje delegované osoby, tj. rozhodčí, popř. delegáta.

Osoba přímo se účastnící utkání je povinna splnění podmínek bezinfekčnosti prokázat; v případě, že jej neprokáže, je vedoucí družstva, popř. rozhodčí povinen takové osobě neumožnit účast na utkání;

Rozhodčí je povinen po skončení utkání na základě kontroly provedené vedoucím každého družstva a své vlastní kontroly delegovaných osob potvrdit u osob přímo se účastnících utkání splnění podmínek bezinfekčnosti (viz bod 3.) v elektronickém zápise o utkání a současně uvést kontaktní osoby s telefonními čísly u obou družstev.

2. Přítomnost diváků ve vnějších prostorech je povolena za následujících podmínek:

a) utkání se mohou jako diváci účastnit pouze osoby, které nevykazují příznaky onemocnění covid-19 a zároveň splňují (s výjimkou dětí do dovršení 6 let věku) podmínky bezinfekčnosti (viz bod 3.), jejichž splnění je organizátor akce, v tomto případě pořadatel (tzn. domácí klub), povinen kontrolovat a osoba účastnící se utkání jako divák je povinna jejich splnění prokázat; v případě, že je neprokáže, je pořadatel povinen takové osobě neumožnit vstup na utkání,

b) pro konání utkání s kapacitou nad 3000 přítomných diváků se stanovují podrobnější podmínky prokazování bezinfekčnosti (více viz aktuálně platné mimořádně opatření MZČR),

c) vzdálenost diváků od sportovní plochy musí být nejméně 2 m,

d) pořadatelé sportovního utkání, u kterého předpokládají, že se jej zúčastní více než 1000 osob jsou povinni oznámit jeho konání místně příslušné krajské hygienické stanici, a to nejméně 5 dní předem,

e) pořadateli utkání se doporučuje vhodným způsobem (nejlépe umístěním viditelné informativní tabule při vstupu) informovat diváky o povinnosti dodržení podmínek pro účast na utkání (viz bod 3).

3. Aktuální podmínky pro účast všech osob na utkání (osob přímo se účastnících i diváků):

a) osoba absolvovala nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo

b) osoba absolvovala nejdéle před 72 hodinami POC test na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem; pro osoby přímo se účastnící sportovní přípravy a sportovních utkání platí, že pro účely těchto aktivit je platnost POC testu 7 dní, nebo

c) osoba byla očkována proti onemocnění covid-19 a doloží jej národním certifikátem o provedeném očkování, nebo

d) osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění covid-19, uplynula u ní doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní, nebo

e) osoba na místě podstoupí rychlý antigenní test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem; pro osoby přímo se účastnící sportovní přípravy a sportovních utkání platí, že pro účely těchto aktivit je platnost rychlého antigenního testu 7 dní, nebo

f) osoba ve škole nebo školském zařízení absolvovala podle jiného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví nejdéle před 72 hodinami test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem, tato skutečnost se dokládá čestným prohlášením, resp. čestným prohlášením zákonného zástupce osoby nebo potvrzením školy; pro osoby přímo se účastnící sportovní přípravy a sportovních utkání platí, že pro účely těchto aktivit je platnost testu 7 dní.

Tato opatření byla schválena Výkonným výborem FAČR dne 31. 8. 2021 a jsou účinná ode dne 1. 9. 2021.Aktuálně platná mimořádná opatření MZČR v plném znění jsou pravidelně zveřejňována na internetových stránkách vlada.cz.

V sobotu 11. 9. 2012 proběhl na stadionu v Pečkách první a pilotní meziokresní turnaj dívek v kategoriích mladší žákyně a starší přípravka.
 
Postavila se proti sobě děvčata z OFS Benešov, OFS Praha Západ a dívky z okresu Kolín nastupující však v dresech Podlipanska.
Číst dál...
 
Hrálo se na dvou hřištích současně a to systém 7+1 a bohužel kvůli nízkemu počtu hráček jednoho z týmů systém 4+1.
 
Na akci se objevil i krajský GTM Milan Kormaník, který vše se zaujetím sledoval a nyní se bude snažit aby se dívčí výběry rozšířily do všech okresů SKFS.
 
Jinak akce měla velký úspěch a máme přislíbenu ještě odvetu během podzimu v Benešově. Výsledky nebyly tentokráte důležité, protože se z této akce nepostupovalo.
 
Velké poděkování pak patří klubu AFK Pečky, který nám zapůjčil na tuto akci hřiště.
A dále trenérské dvojici Tomáš Salerno, Tomáš Růžička, kteří výběr sestavili a odtrénovali.
 
Dušan Hrabal
 
 

VV FAČR na svém včerejším jednání aktualizoval hygienicko-protiepidemická opatření pro konání amatérských soutěží. 

Jsou zde: 

 https://facr.fotbal.cz/aktualizovana-hygienicko-protiepidemicka-opatreni-pro-konani-amaterskych-soutezi/a14736

 

Vážení,

dnešním dnem spouštíme webové stránky OFS Kolín. Obsahují zdroje fotbalových informací jako jsou různé zápisy, rozhodnutí komisí, kontaktů na kluby. Jsou zde odkazy na aktuální výsledky, stručný popis ohledně dotačních možností.

Děkujeme panu Vladmíru Vaňkovi a jeho Studiu design za jejich vytvoření. 

Webové stránky slouží zejména Vám - klubům, hráčům, divákům. Proto samozřejmě uvítáme další rozumné podněty na jejich vylepšení.

Aktuálně ještě připravujeme naplnění částí pro mládež detailnějšími informacemi pro jednotlivé kategorie a též bychom chtěli stručně představit areály klubů (foto, adresa).

 

Věříme, že se Vám stránky budou líbit.

 

JUDr. Ivo Pařík v.r.

předseda OFS Kolín

 

Vyřizuje: David Hybeš

 

Rozpis mistrovských soutěží pro ročník 2021/2022 je dispozici ke stažení zde